Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.naszydelku.com

§ 1. Definicje:

1. Regulamin – zbór spisanych zasad, określający zakupy na odległość.

2. Klient – nabywca rękodzieła.

3. Sprzedawca – autorka, producentka rękodzieła:

Monika Kenc

Tel. 533 149 018

szydelko@poczta.fm

Ul. Armii Krajowej 31/21, 06-400 Ciechanów

4. Sklep Internetowy – serwis internetowy, prowadzony przez autorkę – producentkę wyrobów rękodzielniczych, dostępny pod adresem: www.naszydelku.com

5. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży towaru wykonanego ręcznie/umowa dostarczenia, zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, którą nabywa klient.

7. Wysłanie zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez klienta przycisku „zamawiam”.

§ 2. Postanowienia ogólne:

1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie produktów sprzedawanych w sklepie.

b) Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny następujących wymagań:

 - przeglądarki internetowe w aktualnej wersji np.:

 Chrome

 Firefox

 Microsoft Edge

§ 3. Zamówienia:

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Będzie zawierać ono informacje dotyczące: danych identyfikujących sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy (zakupu).

§ 4. Płatność:

Sklep internetowy oferuje możliwość dokonania płatności za zakupiony towar wyłącznie za pobraniem.

§ 5. Dostawa:

Klient otrzymuje zakupiony towar w ciągu 14 dni, na wskazany przy zamówieniu adres.

§ 6. Odstąpienie od umowy – zwrot:

Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Wystarczy, że odeśle produkt na adres sklepu i wskaże formę zwrotu pieniędzy, a otrzyma je.

§ 7. Reklamacja:

1. Reklamację z tytułu wady towaru albo niezgodności towaru z zawartą umową sprzedaży na odległość można złożyć w formie pisemnej na adres siedziby sprzedającej lub poprzez e-mail na adres szydelko@poczta.fm albo telefonicznie pod numerem 533 149 018.

2. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem kupującego towar posiada, żądania wobec sprzedającego oraz, jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację sprzedawca przekazuje kupującemu na piśmie lub trwałym nośniku.

3. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją towaru ponosi sprzedający.

§ 8. Własność intelektualna:

1. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z sklepu internetowego w sposób określony w regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania dzieł, treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub regulaminu.

2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy sklepu internetowego.