Polityka prywatności


I. Postanowienia ogólne:

 

Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie www.naszydelku.com.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Monika Kenc, ul Armii Krajowej 31/21, 06-400 Ciechanów.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zbierane przez Administratora dane będą:

przetwarzane zgodnie z prawem, przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,  – przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

 

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych:

 

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności. 

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta

Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO); promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art.6 ust. 1 lit. a RODO); udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

III. Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem. 

 

IV. Informacje o przetwarzaniu :

Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:

podmiotom powiązanym z Administratorem, podmiotom współpracującym z Administratorem,

podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,  podmiotom obsługującym płatności internetowe, podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe, kancelariom prawnym. 

Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

 

V. Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Użytkownik Serwisu ma prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych,

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora, wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności. 

W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania. 

 

VI. Postanowienia końcowe:

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone. 

O wszelkich zmiana w polityce prywatności użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w serwisie.